Този сайт е създаден по проект BG05M9OP001–1.054–0167–C01 с предмет “Подкрепа за устойчив бизнес” на „С.А.Р.А.С” ЕООД, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Обща стойност на проекта 4 945лв., от които 4 203лв. по линия на ЕСФ и 741лв. национално съфинансиране

© 2021 Lightmotiff. All Rights Reserved | Design by W3layouts